نرم افزار تحلیل آزمون

نام شرکت: گسترش فناوران اطلاعات یگانه
ورژن: 4.1.0.0
خرید توسط: معاونت دانشگاه علوم پزشکی ( جناب آقای دکتر صادقی فرد )
تاریخ خرید: 28/10/1388
مدت پشتیبانی: یک سال پس از خرید

درباره نرم افزار: نرم افزار آناليز آزمون
نرم افزار آناليز آزمون شركت يگانه با گرفتن الگوهاي پاسخ از دستگاه هاي OMR علاوه براستخراج نمره و رتبه شركت كنندگان در آزمون ، تحليل سئوالات ، گزينه ها و آزمون را به صورت اطلاعات آماري به دست مي دهد. درجه دشواري و افتراق هر سئوال ، گزينه هاي انحرافي يا بي تاثير ، سئوالات بيار ساده يا دشوار ، واريانس ، ميانگين ميانه نمرات و درجه پايايي آزمون از جمله خروجي هاي اين نرم افزار مي باشد.

جستجو