نرم افزار ازشیابی اساتید

نام شرکت: پرتو نیک
ورژن : یک
خرید توسط: دفتر توسعه معاونت آموزشی ( آقای شهرام محمد پور )
تاریخ خرید:  1383
مدت پشتیبانی: یک سال پس از خرید
درباره نرم افزار: با استفاده از این نرم افزار میتوان فرم های مورد نیاز خودرا به هر شکل دلخواه با در نظر گرفتن قالب کلی فرمهای استاندارد جهت ارزشیهبی عملکرد اساتید در هر درس طراحی نمود. همچنین تحلیل ها و گزارشات متعددی برای مقایسه ترمهای تحصیلی و سال های تحصیلی اساتید وجود دارد.

 

جستجو