معرفی

گروه  واحد  اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پزوهش داراي  فعالیت های تخصصی در زمینه های نرم افزار - سخت افزار و شبکه و هم اکنون به  ارائه خدمات و گسترش فعاليت هاي الكترونيكی مشغول می باشد.
ارائه خدمات مورد نياز:
ارائه خدمات در واحدهاي تابعه در زمينه مهندسي نرم افزار و سخت افزار رايانه اي و مطالعه و بررسي مستمر براي شناسايي نيازهاي حوزه، طراحي و اجراي نظامهاي اطلاعات مديريت با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي مناسب، بررسي و ارزشيابي عملكرد نظامهاي رايانه اي موجود و طراحي و اجراء روشها و مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه هاي رايانه اي.
وظايف، اختيارات و مسئوليت ها
الف - حوزه نرم افزار

1- مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي
2- نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده
3- نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده
4- ارائه اطلاعات مورد نياز ساير واحدهاي تابعه
5- شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري حوزه از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي
6- ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء
7- نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار های طرا حی شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده
8- نظارت، ارزشيابي و كنترل پروژه هاي طراحي نظامهاي رايانه اي كه توسط پيمانكار به انجام مي رسد
9- بررسي نيازهاي نرم افزاري مورد نياز واحدهاي تابعه حوزه و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها از منابع داخلي يا خارجي براساس استانداردهاي مصوب
10- تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

11- تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رايانه اي.
12- يكپارچه سازي راهكارها و ارتقاء فناوري ارتباطات و اطلاعات در معاونت
ب - شبكه
1-ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه
2- ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء
3- راه اندازي سرور هاي مور نياز واحد
4- پشتيباني شامل رفع مشكلات احتمالي سرور و تهيه نسخ پشتيبان
ج - حوزه سخت افزار
1- بررسي نيازهاي سخت افزاري مورد نياز واحدهاي تابعه حوزه و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آنها
2- نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي طراحي شده
3- ارائه خدمات پشتيباني فني براي نگهداري و تعمير تجهيزات و وسايل سخت افزاري به طور مستقيم از خدمات متمركز و ياخدمات فني خارج از دانشگاه
4- تهيه، نصب و پشتيباني كليه تجهيزات فعال و غير فعال
5-طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها و به حداقل رسانیدن درگیری نیرو با سخت افزار
6-تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

جستجو