واحد های IT دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

واحد های IT دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دانشگاه علوم پزشکی تهران http://sit.tums.ac.ir 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://research.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://ict.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکیشهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی فم

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir

 

جستجو