سایت مرکزی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ازساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر

تعداد دستگاه : 24کامپیوتر

 تصویری از سایت مرکزی

سایت معاونت تحقیقات و فناوری

ساعات کاری :شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر

تعداد دستگاه :22کامپیوتر

تصویری از سایت معاونت(1)

تصویری از سایت معاونت(2)

سایت دانشکده پیرا پزشکی

ساعات کاری:شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 2بعدازظهر

تعدا دستگاه:6 کامپیوتر

مسئول سایت:آقای باقی

تصویری از سایت پیرا پزشکی

سایت دانشکده پزشکی

ساعت کاری:شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8صبح تا 2 بعدازظهر

تعداد دستگاه:15 کامپیوتر

مسئول سایت:خانم سلیمی

تصویری از سایت پزشکی

سایت دانشکده بهداشت و پرستاری

ساعات کاری:شنبه تا چهار شنبه  از ساعت 8 صبح تا 2 بعدازظهر

تعداد دستگاه:9 کامپیوتر

مسئول سایت: آقای زرین سبب

سایت دانشکده بهداشت- ارشد اپیدمیولوژی

این سایت مخصوص دانشجویان ارشد اپیدمیولوژی می باشد

ساعات کاری:شنبه تا چهار شنبه  از ساعت 8 صبح تا 4 بعداز ظهر

تعداد دستگاه:12 کامپیوتر

مسئول سایت: خانم فرخی مقدم

 

سایت دانشکده بهداشت- ارشد آموزش بهداشت

این سایت مخصوص دانشجویان ارشد آموزش بهداشت می باشد

ساعات کاری:شنبه تا چهار شنبه  از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

تعداد دستگاه: 8 کامپیوتر

مسئول سایت: خانم سلیمانی

 

سایت دانشکده پرستاری- ارشد پرستاری

این سایت برای دانشجویان ارشد پرستاری راه اندازی شده است.

جستجو